Skupština Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine, u skladu s člankom 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i člankom 18. Statuta Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) te člankom 19. Izmjena i dopuna Statuta Udruge od 10. kolovoza 2009.,15. travnja 2010. i 27. ožujka 2013. godine, na sjednici održanoj 11. rujna 2015. godine donijela je sljedeći

STATUT HRVATSKE UDRUGE KONCESIONARA ZA AUTOCESTE S NAPLATOM CESTARINE I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

SADRŽAJ STATUTA

Ovim Statutom Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se sljedeće:

– naziv i sjedište Udruge

– zastupanje Udruge

– izgled pečata Udruge

– znak Udruge i njegov izgled

– područje djelovanja sukladno ciljevima

– ciljevi Udruge

– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– način osiguranja javnosti djelovanja Udruge

– uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova

– tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

– način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

– imovina, načini stjecanja i raspolaganja imovinom

– prestanak postojanja Udruge

– postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge

– izbor i opoziv likvidatora Udruge

– drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

NAZIV

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine.

Prijevod naziva Udruge na engleski jezik je: Croatian Association of Toll Motorways Concessionaires.

Skraćeni naziv Udruge je: HUKA.

Članak 3.

SJEDIŠTE

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 4.

ZASTUPANJE UDRUGE

Udruga je nestranačka, neprofitna, strukovna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske (dalje u tekstu: registar udruga).

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

PEČAT UDRUGE

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom u središnjem dijelu pečata koji glasi: HUKA i tekstom uz unutrašnji rub pečata na način da je dio naziva Udruge koji glasi: " Hrvatska udruga koncesionara za autoceste" ispisan u većem krugu uz sam rub pečata, a dio naziva i oznaka sjedišta koji glasi: "za naplatu cestarine - Zagreb" ispisan u manjem unutrašnjem krugu unutar pečata.

Članak 6.

ZNAK UDRUGE

Udruga ima znak.

Znak Udruge je kvadratičnog oblika, koji predstavlja prikaz kolnika autoceste u žutoj i bijeloj boji na zelenoj podlozi. Likovno rješenje znaka prilog je ovom Statutu.

II DJELOKRUG UDRUGE

Članak 7.

CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Cilj Udruge je zaštita i promicanje interesa društava koja gospodare autocestama i cestovnim objektima pod naplatom, na temelju ishođene koncesije za izgradnju i upravljanje i održavanje odnosno koncesije samo za upravljanje i održavanje autocesta u Republici Hrvatskoj ili zakonske ovlasti na upravljanje te ostvarivanje međusobne suradnje Udruge i nacionalnih i međunarodnih udruženja i organizacija koje se bave problematikom autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području prometa i sigurnosti prometa na autocestama i cestovnim objektima pod naplatom.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

   

proučavanje tehničko-tehnoloških pitanja kao što je elektronska naplata cestarine, pružanje informacija korisnicima putem Interneta, informatizacija razmjene meteoroloških, prometnih i inih informacija među koncesionarima i upraviteljima autocesta i cestovnih objekata pod naplatom, postizanje međusobne kompatibilnost elektronskih sustava naplate cestarine i razmjene informacija kao i razmatranje administrativnih, financijskih, pravnih i poreznih problema (razmjena iskustava o modelu financiranja izgradnje autocesta putem koncesija, sagledavanje računovodstveno-knjigovodstvenih načina amortizacije autoceste) od općeg interesa za članice HUKA, utvrđujući kriterije i načine njihovog rješavanja;

   

promicanje odnosa članova Udruge s državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave i drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, s gospodarskim organizacijama i udruženjima te njihovo predstavljanje putem opunomoćenika ili zastupnika;

   

razvijanje sporazumnih načina rješavanja u slučaju sukoba interesa među članovima Udruge i ukoliko se to od nje jednoglasno zatraži, pronalaženje rješenja spornih pitanja;

   

promicanje među članovima sporazuma o što boljem ujednačavanju kriterija za vođenje službi koje gospodare autocestama i cestovnim objektima s naplatom cestarine; unapređivanje zimske službe, usklađivanje metodologije brojanja prometa, promicanje sigurnosti na cesti u cilju povećanja djelotvornosti mreže autocesta i poboljšanja usluge korisnicima, praćenje zahtjeva i standarda u svezi zaštite okoliša;

   

promicanje, prikupljanje i popularizacija istraživanja i organizacijskih metodologija poduzeća, podataka i obavijesti, putem organiziranja kongresa, tribina, rasprava te kroz odgovarajuće biltene ili časopise i druge oblike komunikacije; kvartalni bilteni te godišnji bilten;

   

promicanje, poticanje i podupiranje svake svrsishodne inicijative usmjerene na vrednovanje uloge autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine te na usavršavanje njihovih službi;

   

pristupanje i sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave problemima autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine; razmjena iskustava s Europskim udruženjem koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - ASECAP i sudjelovanje u njegovom radu, suradnja s IBTTA - Međunarodnim udruženjem za mostove, tunele i autoceste s naplatom cestarine u cilju stjecanja novih stručnih saznanja.

Za potrebe obavljanja svojih djelatnosti Udruga može sklapati ugovore o radu radi obavljanja poslova u stručnim službama Udruge.

Članka 8.

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na sljedeće načine:

izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge te izradom godišnjih izvješća o radu Udruge

korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže)

javnim priopćavanjem putem medija

izdavanjem biltena

organiziranjem posebnih događanja.

III ČLANSTVO

Članak 9.

PUNOPRAVNI ČLANOVI

Punopravni članovi Udruge mogu biti društva koja su ishodila koncesiju za izgradnju i upravljanje i održavanje ili koncesiju samo za upravljanje i održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine u Republici Hrvatskoj, kao i društva koja su po samom zakonu određena kao društva nadležna za upravljanje, građenje i održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine u Republici Hrvatskoj.

Za primitak u članstvo Udruge potrebno je uputiti zahtjev Upravnom odboru obavezujući se na prihvaćanje i pristupanje ovom Statutu.

Odluku o zahtjevima donosi Upravni odbor apsolutnom većinom glasova svojih članova.

Protiv odbijanja zahtjeva za primitak u članstvo Udruge dopuštena je žalba koja se podnosi Skupštini u roku od 30 dana od dana primitka odbijenice. Skupština će, ukoliko žalbu smatra opravdanom, dvotrećinskom većinom nazočnih predstavnika punopravnih članova donijeti odluku o primitku podnositelja zahtjeva u članstvo Udruge.

Odluka o primitku stupa na snagu danom donošenja odluke.

Članak 10.

PRIDRUŽENI ČLANOVI

Članovi Udruge mogu biti i pridruženi članovi:

a)

-

pravne osobe koje prema svom statutu imaju za cilj izgradnju i upravljanje ili samo upravljanje autocestama pod koncesijom, koji su od koncedenta zatražili, ali još nisu dobili koncesiju;

b)

-

pravne osobe čija je djelatnost vezana uz izgradnju i upravljanje, samo izgradnju ili samo upravljanje autocestama ili cestovnim objektima pod koncesijom.

Za stjecanje svojstva pridruženog člana Udruge potrebno je uputiti zahtjev Upravnom odboru, obavezujući se na prihvaćanje ovog Statuta.

Odluku o zahtjevima donosi Upravni odbor apsolutnom većinom glasova svojih članova.

Pridruženi članovi, iako imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge, nemaju pravo glasa i isključeni su iz aktivnih i pasivnih izbora u odnosu na Skupštinu i Upravni odbor Udruge.

U svezi primitka u pridruženo članstvo, preuzimanja obveza ili gubitka svojstva pridruženog člana Udruge, primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na punopravne članove.

Članak 11.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUGE

Prava, obveze i odgovornosti punopravnih članova Udruge su:

- birati i biti birani u tijela Udruge,

- biti izvješćivani o radu Udruge i njenih tijela,

- sudjelovanje u radu Udruge,

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,

- promicanje interesa Udruge.

Pridruženi članovi Udruge imaju ista prava, obveze i odgovornosti kao punopravni članovi Udruge, osim prava glasa pri sudjelovanju u radu Udruge te aktivnog i pasivnog biračkog prava.

 

Članak 12.

POPIS ČLANOVA

Udruga vodi popis članova.

Popis članova vodi Predsjednik Udruge.

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku, a u njega se obvezno unose sljedeći podaci o članovima:

naziv, sjedište, adresa i OIB

adresa elektronske pošte

predstavnik člana s naznakom trajanja mandata

datum pristupanja Udruzi

kategorija članstva

određene stegovne mjere i datum odluke kojom su određene

datum prestanka članstva.

Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

U slučaju ozbiljnog neizvršavanja obveza koje proizlaze iz Statuta, Upravni odbor može donijeti odluku o isključenju člana iz Udruge.

Odluka Upravnog odbora iz stavka 1. ovog članka donosi se apsolutnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Protiv odluke Upravnog odbora iz stavka 1. ovog članka član Udruge o čijem se isključenju odlučuje može podnijeti žalbu Skupštini u roku od 30 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora.

Članak 14.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članstvo u Udruzi prestaje:

a)

-

dragovoljnim istupanjem;

b)

-

zbog gubitka, opoziva ili prestanka koncesije, u kojem slučaju članska obveza, na zahtjev člana, može trajati sve dok se ne okonča postupak primopredaje autoceste državi;

c)

-

donošenjem odluke Upravnog odbora o isključenju člana iz Udruge na koju nije izjavljena žalba odnosno donošenjem odluke Skupštine povodom žalbe na odluku Upravnog odbora o isključenju člana iz Udruge, kojom je žalba odbijena ili odbačen.

U slučaju prestanka članstva u Udruzi, uplaćeni iznosi članarine i priloga se ne vraćaju.

Članak 15.

ODLUKA O UDRUŽIVANJU

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA UDRUGE I NJIHOV RAD

Članak 16.

TIJELA UDRUGE

Tijela Udruge su:

Skupština

Upravni odbor

Predsjednik Udruge.

Članak 17.

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo Udruge u kojem svaki punopravni član Udruge ima jednog predstavnika. Predstavnik člana u Skupštini je osoba koja je njezin zakonski zastupnik ili osoba koju zakonski zastupnik člana ovlasti na to posebnom pisanom punomoći. Mandat predstavnika u Skupštini traje dvije godine.

Svakom punopravnom članu pripada u Skupštini jedan glas.

Skupština donosi odluke na sjednicama, s tim da može donositi valjane odluke kada je na sjednici prisutna natpolovična većina svih predstavnika punopravnih članova.

Skupština se saziva pisanim putem slanjem preporučene pošiljke ili elektronske pošte, 8 dana prije utvrđenog datuma sjednice uz navođenje datuma, mjesta i sata održavanja sjednice te dnevnog reda. Skupštinu saziva Predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge, Skupštinu će sazvati potpredsjednik Udruge.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnji Predsjednik Udruge upisan u registar udruga ili najmanje 1/3 članova Udruge.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna Skupština održava se svake godine tijekom mjeseca lipnja u sjedištu Udruge ili drugom mjestu.

Izborna Skupština se održava svake dvije godine.

Izvanredna Skupština se mora sazvati na zahtjev Upravnog odbora ili najmanje 51% predstavnika članova.

Ukoliko Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, sazvat će je predlagatelj.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge, ili u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Udruge.

Članak 18.

ODLUKE SKUPŠTINE

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika, osim ukoliko je za donošenje određenih odluka ovim Statutom propisana dvotrećinska, tročetvrtinska većina ili jednoglasnost nazočnih predstavnika. Skupština pravovaljane odluke može donijeti i putem elektronske pošte.

Sjednice Skupštine mogu se održati telefonski ili putem video konferencije ukoliko se svi članovi Skupštine s tim suglase, a u kojem je slučaju potrebno osigurati da se tijekom trajanja sjednice omogući nesmetana i kontinuirana komunikacija svih članova. Ukoliko se tražena kvaliteta komunikacije ne može osigurati, Predsjednik Udruge prekinut će sjednicu i odrediti njezino ponovno održavanje u roku ne dužem od pet radnih dana, računajući od dana prekinute sjednice.

Odsutni predstavnici članova mogu sudjelovati u donošenju odluka Skupštine na sjednicama na način da:

- svoj glas daju u obliku pisane izjave ili putem elektronske pošte, koji će biti dostavljeni Udruzi najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu održavanja sjednice Skupštine

- opunomoće treću osobu koja će biti nazočna na sjednici i koja će u njihovo ime predati njihov pisani glas.

Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su joj ovim Statutom, njezinim odlukama ili zakonom stavljena u nadležnost, a osobito :

– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

– odlučuje o godišnjem programu rada Udruge,

– imenuje i razrješava Predsjednika Udruge i potpredsjednika Udruge,

– imenuje i razrješava Upravni odbor,

– prihvaća izvješća Upravnog odbora o provedenim aktivnostima Udruge,

– odlučuje o visini članarine i načinu uplate,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

– usvaja godišnje financijsko izvješće,

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,

– donosi odluku o statusnim promjenama,

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– donosi odluku o žalbama na odbijanje zahtjeva za primitak i o prigovorima na odluke o isključenju,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Odluke se donose javnim glasovanjem, a tajnim jedino u slučaju da najmanje jedan član Skupštine to zatraži. Opće akte, odluke i zapisnike Skupštine potpisuje Predsjednik Udruge ili potpredsjednik Udruge, koji predsjedava sjednicom Skupštine na kojoj je donijeta odluka ili opći akt Udruge ili o tijeku koje je sačinjen zapisnik.

Zapisnike Skupštine potpisuje i zapisničar koji ih je sastavio.

Članak 19.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je tijelo Udruge koje raspravlja i donosi odluke o pitanjima od najveće važnosti za rad Udruge, koja zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljena u nadležnost Skupštine, kao i o svim drugim pitanjima za koja Upravni odbor smatra shodnim ili potrebnim razmotriti ih.

Upravni odbor Udruge se sastoji od po dva predstavnika svakog punopravnog člana Udruge.

Predsjednik Udruge i potpredsjednik Udruge članovi su Upravnog odbora te punopravni član čiji je predstavnik Predsjednik Udruge i punopravni član čiji je predstavnik potpredsjednik Udruge predlažu i Skupštini, pored Predsjednika Udruge i potpredsjednika Udruge, još po jednog člana Upravnog odbora.

Člana Upravnog odbora može svaki puta zamijeniti drugi predstavnik istog punopravnog člana temeljem posebne pisane punomoći.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na mandat od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani, a funkcija im prestaje smrću, istekom mandata, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim tročetvrtinskom većinom svih glasova u Skupštini.

Upravni odbor saziva i njime predsjeda Predsjednik Udruge ili, u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik Udruge.

Upravni odbor se saziva u sjedištu Udruge ili drugdje, preporučenim pismom upućenim najmanje pet dana prije ili, u hitnom slučaju, putem elektronske pošte upućene dvadesetčetiri sata prije održavanja sjednice, a obavezno:

a) u zadnjem dvomjesečju svake godine;

b) po odluci Upravnog odbora;

c) na zahtjev jedne ili više punopravnih članica.

Upravni odbor može donositi valjane odluke kada je na sjednici prisutna natpolovična većina svih njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Upravni odbor pravovaljane odluke može donijeti i putem elektronske pošte natpolovičnom većinom svih njegovih članova.

Odluke Upravnog odbora potpisuje Predsjednik Udruge, ili u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik Udruge.

Članak 20.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Predsjednik Udruge je zakonski zastupnik Udruge.

Predsjednik Udruge ima sljedeća ovlaštenja i odgovornosti:

– odgovara za zakonitost rada udruge,

– vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Predsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od dvije godine, na prijedlog punopravnog člana, po principu rotacije između predstavnika punopravnih članova.

Mandat Predsjednika prestaje istekom vremena, smrću, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim natpolovičnom većinom svih glasova u Skupštini.

Ukoliko mandat Predsjednika Udruge prestane prije isteka vremena, na preostalo vrijeme trajanja mandata imenovat će se novi Predsjednik Udruge iz redova predstavnika onog člana čiji je predstavnik bio Predsjednik Udruge čiji je mandat prijevremeno prestao.

Članak 21.

POČASNI PREDSJEDNIK UDRUGE

Prilikom primopredaje mandata novo imenovanom Predsjedniku Udruge Skupština Udruge svakog prethodnog predsjednika Udruge proglašava Počasnim predsjednikom Udruge.

Prava Počasnog predsjednika su:

- poziva se na druženja i manifestacije Udruge

- njegovo se ime i funkcija navode u publikacijama Udruge

- ima pravo pristupa materijalima Udruge

Počasni predsjednik Udruge je doživotna funkcija.

Funkcija Počasnog predsjednika Udruge može prestati iz sljedećih razloga:

- djelovanje Počasnog predsjednika Udruge protivno je ustroju, cilju i interesima Udruge,

- ako Počasni predsjednik Udruge bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili ako bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora preko 6 mjeseci,

- na osobni zahtjev Počasnog predsjednika Udruge.

Odluku o prestanku funkcije Počasnog predsjednika Udruge donosi Skupština Udruge tročetvrtinskom većinom svih glasova u Skupštini.

Članak 22.

POTPREDSJEDNIK UDRUGE

Potpredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, u svim funkcijama Predsjednika Udruge, uključujući i zastupanje Udruge.

Potpredsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od dvije godine, na prijedlog punopravnog člana, po principu rotacije između predstavnika punopravnih članova, pri čemu potpredsjednik Udruge neće biti predstavnik onog punopravnog člana na čiji je prijedlog imenovan Predsjednik Udruge.

Mandat potpredsjednika Udruge prestaje istekom vremena, smrću, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim natpolovičnom većinom svih glasova u Skupštini.

Ukoliko mandat potpredsjednika Udruge prestane prije isteka vremena, na preostalo vrijeme trajanja mandata imenovat će se novi potpredsjednik Udruge iz redova predstavnika onog člana čiji je predstavnik bio potpredsjednik Udruge čiji je mandat prijevremeno prestao.

Članak 23.

KOORDINATOR

Koordinator Udruge, kojeg imenuje Upravni odbor između osoba koje nisu članovi istog, brine se da službe Udruge dobro posluju, potpisuje redovnu korespondenciju u skladu s uputama dobivenim od Predsjednika Udruge, sudjeluje na sastancima tijela Udruge kao tajnik i nema pravo glasa.

Koordinator može zasnovati radni odnos s Udrugom.

Naknadu za rad ili plaću koordinatora utvrđuje Upravni odbor.

Članak 24.

TEHNIČKI ODBORI

Za razmatranje problema od zajedničkog interesa Upravni odbor može osnovati tehničke odbore. Trajanje rada određenog tehničkog odbora, broj njegovih članova te djelokrug rada određenog tehničkog odbora utvrđuje Upravni odbor.

Članove tehničkog odbora i predsjednika svakog od odbora bira Upravni odbor prvenstveno među osobama koje je predložila svaka od punopravnih članica Udruge.

Članovi i predsjednici tehničkih odbora svoj rad obavljaju prema uputama Upravnog odbora.

Članovi tehničkog odbora mogu primati naknadu za rad, prema odluci Upravnog odbora.

VI RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 25.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući pritom vlastiti ugled i ugled Udruge.

Sukob interesa unutar Udruge postoji ukoliko je interes člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad interes člana Udruge utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge i njegovih predstavnika u obavljanju djelatnosti Udruge.

Član Udruge koji je u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Ako Upravni odbor postupajući po prijavi jednog ili više članova Udruge utvrdi da postoji sukob interesa unutar Udruge ili spor između članova Udruge u vezi djelovanja Udruge, koji otežava ili onemogućava rad Udruge, predložit će da Skupština donese odluku o rješenju sukoba interesa odnosno spora.

VII IMOVINA UDRUGE

Članak 26.

IMOVINA I POSLOVANJE UDRUGE

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Godišnji izvještaj o poslovanju Udruge sastavlja Upravni odbor za svaku kalendarsku godinu.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija te internim aktima Udruge.

Na kraju prvog tromjesečja naredne godine Upravni odbor sastavlja financijsko izvješće i

predstavlja ga Skupštini zajedno s izvješćem o radu Udruge.

Članak 27.

FINANCIRANJE UDRUGE

Godišnja članarina koju plaćaju članice sastoji se od :

osnovnog dijela članarine koji je jednak za sve članice,

varijabilnog dijela članarine koji se određuje prema broju kilometara autoceste u koncesiji, tj. pod upravljanjem.

Visinu članarine iz prethodnog stavka predlaže Upravni odbor, prilikom sastavljanja proračuna, a utvrđuje je Skupština svojom jednoglasnom odlukom.

Jednoglasna odluka Skupštine potrebna je i za donošenje bilo koje odluke kojom se članovima nameću materijalne obveze.

Pridružene članice su obvezne plaćati osnovni dio godišnje članarine.

Godišnja članarina treba biti uplaćena do 28. veljače svake godine.

VIII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 28.

PRESTANAK UDRUGE

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina Udruge će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odluku donijeti Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova.

Članak 29.

LIKVIDATOR UDRUGE

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova, iz ili izvan redova članova Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

Odluke o donošenju i izmjenama statuta Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih glasova.

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 10. kolovoza 2009. te njegove izmjene i dopune od 15. travnja 2010. i 27. ožujka 2013.

U Zagrebu 11. rujna 2015.

Predsjednik Udruge

Davor Mihovilić