Skupština Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine, u skladu s člankom 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), na sjednici održanoj 7. travnja 2022. godine donijela je sljedeći

 

STATUT

HRVATSKE UDRUGE KONCESIONARA ZA AUTOCESTE

S NAPLATOM CESTARINE 

 

 

I   OSNOVNE ODREDBEČlanak 1.
SADRŽAJ STATUTA

 

Ovim Statutom Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se sljedeće:

– naziv i sjedište Udruge

– zastupanje Udruge

– izgled pečata Udruge

– znak Udruge i njegov izgled

– područje djelovanja Udruge

– ciljevi Udruge

– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

– način osiguranja javnosti djelovanja Udruge

– uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna  odgovornost članova i način vođenja popisa članova

– tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

– način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

– imovina, načini stjecanja i raspolaganja imovinom

– prestanak postojanja Udruge

– postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge

– izbor i opoziv likvidatora Udruge 

– drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

 

Članak 2.

NAZIV

 

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine.

 

Prijevod naziva Udruge na engleski jezik je: Croatian Association of Toll Motorways Concessionaires.

 

Skraćeni naziv Udruge je: HUKA.

 

 

Članak 3.

SJEDIŠTE

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge.

 

 

 

 

 

Članak 4.

ZASTUPANJE UDRUGE

 

Udruga je nestranačka, neprofitna, strukovna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Registar udruga).

 

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 

Članak 5.

PEČAT UDRUGE

 

Udruga ima pečat.

 

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom u središnjem dijelu pečata koji glasi: HUKA i tekstom uz unutrašnji rub pečata na način da je dio naziva Udruge koji glasi: " Hrvatska udruga koncesionara za autoceste" ispisan u većem krugu uz sam rub pečata, a dio naziva i oznaka sjedišta koji glasi: "za naplatu cestarine - Zagreb" ispisan u manjem unutrašnjem krugu unutar pečata.  

 

 

Članak 6.

ZNAK UDRUGE

 

Udruga ima znak.

 

Znak Udruge je kvadratnog oblika, koji predstavlja prikaz kolnika autoceste u žutoj i bijeloj boji na zelenoj podlozi. Likovno rješenje znaka prilog je ovom Statutu.

 

 

II    DJELOKRUG UDRUGE

 

 

Članak 7.

CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

 

Cilj Udruge je zaštita i promicanje interesa društava koja gospodare autocestama i cestovnim objektima pod naplatom, na temelju ishođene koncesije za izgradnju i upravljanje i održavanje odnosno koncesije samo za upravljanje i održavanje autocesta u Republici Hrvatskoj ili zakonske ovlasti na upravljanje te ostvarivanje međusobne suradnje Udruge i nacionalnih i međunarodnih udruženja i organizacija koje se bave problematikom autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine.

 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području prometa i sigurnosti prometa na autocestama i cestovnim objektima pod naplatom. 

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 

 • praćenje zahtjeva, propisa i primjenjivih standarda i normi EU koje se odnose na područje poslovanja članica Udruge;
 • ustroj baze ključnih tehničkih, prometnih, organizacijskih i financijskih podataka o autocestama u Republici Hrvatskoj; 
 • proučavanje tehničko-tehnoloških pitanja kao što je elektronska naplata cestarine, primjena ITS-a u pružanju informacija (meteoroloških, prometnih i inih) korisnicima i u razmjeni informacija među koncesionarima i upraviteljima autocesta i cestovnih objekata pod naplatom, postizanje međusobne kompatibilnosti elektronskih sustava naplate cestarine, razmatranje administrativnih, financijskih, pravnih i poreznih pitanja (razmjena iskustava o modelu financiranja izgradnje autocesta putem koncesija, sagledavanje računovodstveno-knjigovodstvenih stopa amortizacije autoceste, sagledavanje načina obračunavanja infrastrukturne pristojbe prilikom utvrđivanja visine cestarine, primjena načela „zagađivač plaća“ u naplati cestarine) od općeg interesa za članice Udruge, utvrđujući kriterije i načine njihovog rješavanja;
 • promicanje odnosa članova Udruge s državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave i drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, s gospodarskim organizacijama i udruženjima, drugim dionicima i zainteresiranim stranama te njihovo predstavljanje putem opunomoćenika ili zastupnika;
 • razvijanje sporazumnih načina rješavanja u slučaju sukoba interesa između članova Udruge i ukoliko se to od nje jednoglasno zatraži, pronalaženje rješenja spornih pitanja;
 • promicanje suglasja između članova o što boljem ujednačavanju kriterija za vođenje službi koje gospodare autocestama i cestovnim objektima s naplatom cestarine; unapređivanje zimske službe, usklađivanje metodologije brojanja prometa, promicanje sigurnosti na cesti u cilju povećanja djelotvornosti mreže autocesta i poboljšanja usluge korisnicima, praćenje zahtjeva i standarda u svezi zaštite okoliša;  
 • promicanje, prikupljanje i popularizacija istraživanja i organizacijskih metodologija poduzeća, podataka i obavijesti, putem organiziranja kongresa, tribina, rasprava te kroz odgovarajuće biltene ili časopise i druge oblike komunikacije; kvartalni bilteni te godišnji bilten;
 • promicanje, poticanje i podupiranje svake svrsishodne inicijative usmjerene na vrednovanje uloge autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine te na usavršavanje njihovih službi;
 • pristupanje i sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave problemima autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine; razmjena iskustava s Europskim udruženjem koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - ASECAP i sudjelovanje u njegovom radu, suradnja s IBTTA - Međunarodnim udruženjem za mostove, tunele i autoceste s naplatom cestarine u cilju stjecanja novih stručnih saznanja.

Za potrebe obavljanja svojih djelatnosti Udruga može sklapati ugovore o radu radi obavljanja poslova u stručnoj službi Udruge. 

 

 

Članka 8.

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Djelovanje Udruge je javno. 

 

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se  na sljedeće načine:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge te izradom godišnjih izvješća o radu Udruge 
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže)
 • javnim priopćavanjem putem medija
 • izdavanjem biltena
 • organiziranjem posebnih događanja.

 

III    ČLANSTVO

 

 

Članak 9.

PUNOPRAVNI ČLANOVI

 

Punopravni članovi Udruge mogu biti društva kojima je data koncesija za izgradnju i upravljanje i održavanje ili koncesija samo za upravljanje i održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine u Republici Hrvatskoj, kao i društva koja su po samom zakonu određena kao društva nadležna za upravljanje, građenje i održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine u Republici Hrvatskoj.

 

Za primitak u članstvo Udruge potrebno je uputiti zahtjev Upravnom odboru obavezujući se na prihvaćanje i pristupanje ovom Statutu.

 

Odluku o zahtjevu za primitak u članstvo Upravni odbor donosi jednoglasno, na temelju glasova svih članova s pravom glasa.

 

Protiv odluke kojom je odbijen zahtjev za primitak u članstvo Udruge dopuštena je žalba koja se podnosi Skupštini u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Skupština će, ukoliko žalbu smatra opravdanom, jednoglasno donijeti odluku o primitku podnositelja zahtjeva u članstvo Udruge.

 

Odluka o primitku stupa na snagu danom donošenja odluke.

 

 

Članak 10.

PRIDRUŽENI ČLANOVI

 

Članovi Udruge mogu biti i pridruženi članovi:

 

a) - pravne osobe koje prema svom osnivačkom aktu imaju za cilj izgradnju i upravljanje ili samo upravljanje autocestama pod koncesijom, koji su od koncedenta zatražili, ali još nisu dobili koncesiju;

b) - pravne osobe čija je djelatnost vezana uz izgradnju i upravljanje,  samo izgradnju  ili samo  upravljanje autocestama ili cestovnim objektima pod koncesijom;

c) - institucionalni partneri (društva, fakulteti, udruge i organizacije u čijem je interesu unapređenje politika vezanih uz građenje, upravljanje i održavanje autocesta, sigurnost prometa i pružanje informacija korisnicima).

 

Za stjecanje svojstva pridruženog člana Udruge potrebno je uputiti zahtjev Upravnom odboru, obavezujući se na prihvaćanje ovog Statuta.

 

Odluku o zahtjevima donosi Upravni odbor jednoglasno, na temelju glasova svih članova s pravom glasa.

 

Pridruženi članovi imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge bez prava glasa.

 

U svezi primitka u pridruženo članstvo, preuzimanja obveza ili gubitka svojstva pridruženog člana Udruge, primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na punopravne članove.

 

 

Članak 11.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUGE

 

Prava, obveze i odgovornosti punopravnih članova Udruge su:

 

-  birati i biti birani u tijela Udruge,

-  biti izvješćivani o radu Udruge i njenih tijela,

-  sudjelovanje u radu Udruge,

-  čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

-  čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,

-  promicanje interesa Udruge.

 

Pridruženi članovi Udruge imaju ista prava, obveze i odgovornosti kao punopravni članovi Udruge, osim prava glasa pri sudjelovanju u radu Udruge te aktivnog i pasivnog biračkog prava.

 

 

Članak 12.

POPIS ČLANOVA

 

Udruga vodi popis članova.

 

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku, a u njega se obvezno unose sljedeći podaci o članovima:

 • naziv, sjedište, adresa i OIB
 • adresa elektronske pošte
 • predstavnik člana s naznakom trajanja mandata
 • datum pristupanja Udruzi
 • kategorija članstva
 • određene stegovne mjere i datum odluke kojom su određene
 • datum prestanka članstva.

 

Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

 

Članak 13.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

U slučaju ozbiljnog neizvršavanja obveza koje proizlaze iz Statuta, Upravni odbor može donijeti odluku o isključenju člana iz Udruge.

 

Odluka Upravnog odbora iz stavka 1. ovog članka donosi se apsolutnom većinom glasova  svih članova Upravnog odbora s pravom glasa. 

 

Protiv odluke Upravnog odbora iz stavka 1. ovog članka član Udruge o čijem se isključenju odlučuje može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 30 dana od dana dostave odluke Upravnog odbora.

 

Skupština će, ukoliko prigovor smatra opravdanim, apsolutnom većinom poništiti odluku Upravnog odbora o isključenju.

 

 

Članak 14.

PRESTANAK ČLANSTVA

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 

a) - dragovoljnim istupanjem;

b) - zbog gubitka, opoziva ili prestanka koncesije, u kojem slučaju članska obveza, na zahtjev člana, može trajati sve dok se ne okonča postupak primopredaje autoceste državi;

c) - donošenjem odluke Upravnog odbora o isključenju člana iz Udruge, odnosno donošenjem odluke Skupštine povodom prigovora na odluku Upravnog odbora o isključenju člana iz Udruge, kojom je prigovor odbijen ili odbačen;

d) - neplaćanjem članarine članova Udruge u roku od 6 mjeseci računajući od dana dospijeća utvrđenog u članku 27. stavku 5. ovog Statuta.

 

U slučaju prestanka članstva u Udruzi, član se briše s popisa članova Udruge, a uplaćeni iznosi članarine i priloga se ne vraćaju.

 

 

Članak 15.

ODLUKA O UDRUŽIVANJU

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju Skupština donosi jednoglasno glasovima svih članova.

 

 

IV    TIJELA UDRUGE I NJIHOV RAD

 

 

Članak 16.

TIJELA UDRUGE

 

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Udruge.

 

 

Članak 17.

SKUPŠTINA

 

Skupština je najviše tijelo Udruge u kojem svaki punopravni član Udruge ima jednog predstavnika. Predstavnik člana u Skupštini je osoba koja je njezin zakonski zastupnik ili osoba koju zakonski zastupnik člana ovlasti na to posebnom pisanom punomoći. Mandat predstavnika u Skupštini traje dvije godine.

 

Svakom punopravnom članu pripada u Skupštini jedan glas.

Skupština donosi odluke na sjednicama, s tim da  može donositi valjane odluke kada je na sjednici prisutna natpolovična većina svih predstavnika punopravnih članova.

 

Skupština se saziva pisanim putem slanjem preporučene pošiljke ili elektronske pošte, 8 dana prije utvrđenog datuma sjednice uz navođenje datuma, mjesta i sata održavanja sjednice te dnevnog reda. Skupštinu saziva Predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge, Skupštinu će sazvati potpredsjednik Udruge. 

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnji Predsjednik Udruge upisan u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Udruge.

 

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna Skupština održava se svake godine tijekom mjeseca lipnja u sjedištu Udruge ili drugom mjestu.

 

Izborna Skupština se održava svake dvije godine.

 

Izvanredna Skupština se mora sazvati na zahtjev Upravnog odbora ili najmanje jednog  člana. 

 

Ukoliko Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, sazvat će je predlagatelj.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge, ili u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Udruge.

 

 

Članak 18.

ODLUKE SKUPŠTINE

 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika, osim ukoliko je za donošenje određenih odluka ovim Statutom propisana dvotrećinska, tročetvrtinska većina ili jednoglasnost nazočnih predstavnika. Skupština pravovaljane odluke može donijeti i putem elektronske pošte.

 

Sjednice Skupštine mogu se održati telefonski ili putem video konferencije ukoliko se svi članovi Skupštine s tim suglase, a u kojem je slučaju potrebno osigurati da se tijekom trajanja sjednice omogući nesmetana i kontinuirana komunikacija svih članova. Ukoliko se tražena kvaliteta komunikacije ne može osigurati, Predsjednik Udruge  prekinut će sjednicu i odrediti njezino ponovno održavanje u roku ne dužem od 5 radnih dana, računajući od dana prekinute sjednice.

 

Odsutni predstavnici članova mogu sudjelovati u donošenju odluka Skupštine na sjednicama na način da:

- svoj glas daju u obliku pisane izjave ili putem elektronske pošte, koji će biti dostavljeni Udruzi najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu održavanja sjednice Skupštine

- opunomoće treću osobu koja će biti nazočna na sjednici i koja će u njihovo ime predati njihov pisani glas.

 

Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su joj ovim Statutom, njezinim odlukama ili zakonom stavljena u nadležnost, a osobito :

– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– odlučuje o godišnjem programu rada Udruge,

– imenuje i razrješava Predsjednika Udruge i potpredsjednika Udruge,

– imenuje i razrješava Upravni odbor,

– prihvaća izvješća Upravnog odbora o provedenim aktivnostima Udruge, 

– odlučuje o visini članarine  i načinu uplate, 

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za    prethodnu kalendarsku godinu,

– usvaja godišnje financijsko izvješće,

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i  raspodjeli preostale imovine udruge,

– donosi odluku o statusnim promjenama,

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– donosi odluku o žalbama na odbijanje zahtjeva za primitak i o prigovorima na odluke o  isključenju, 

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela  udruge.

 

Odluke se donose javnim glasovanjem, a tajnim jedino u slučaju da najmanje jedan član Skupštine to zatraži. Opće akte, odluke i zapisnike Skupštine potpisuje Predsjednik Udruge ili potpredsjednik Udruge, koji predsjedava sjednicom Skupštine na kojoj je donijeta odluka ili opći akt Udruge ili o tijeku koje je sačinjen zapisnik.

 

Zapisnike Skupštine potpisuje i zapisničar koji ih je sastavio.

 

 

 

 

Članak 19.

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je tijelo Udruge koje raspravlja i donosi odluke o pitanjima od najveće važnosti za rad Udruge, koja zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljena u nadležnost Skupštine, kao i o svim drugim pitanjima za koja Upravni odbor smatra shodnim ili potrebnim razmotriti ih.

 

Upravni odbor Udruge se sastoji od po dva predstavnika svakog punopravnog člana Udruge, jednog predstavnika svakog pridruženog člana Udruge i Predsjednika Udruge. 

 

Člana Upravnog odbora može svaki puta zamijeniti drugi predstavnik istog punopravnog člana temeljem posebne pisane punomoći.

 

Članovi Upravnog odbora imenuju se na mandat od dvije godine i mogu biti ponovo izabrani, a funkcija im prestaje smrću, istekom mandata, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim tročetvrtinskom većinom svih glasova u Skupštini.

 

Upravni odbor saziva i njime predsjeda Predsjednik Udruge ili, u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik Udruge.

 

Upravni odbor se saziva u sjedištu Udruge ili drugdje, preporučenim pismom upućenim najmanje 5 dana prije ili, u hitnom slučaju, putem elektronske pošte upućene dvadeset četiri sata prije održavanja sjednice, a obavezno:

 

a)u zadnjem dvomjesečju svake godine;

 

b)po odluci Upravnog odbora;

 

c)na zahtjev jedne ili više punopravnih članica;

 

d)         po potrebi.

 

Upravni odbor može donositi valjane odluke kada je na sjednici prisutna natpolovična većina svih njegovih članova s pravom glasa, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa, osim ako Statutom nije određeno drugačije. Upravni odbor pravovaljane odluke može donijeti i putem elektronske pošte natpolovičnom većinom svih njegovih članova s pravom glasa, osim ako Statutom nije određeno drugačije.

 

Odluke Upravnog odbora potpisuje Predsjednik Udruge, ili u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik Udruge.

 

 

Članak 20.

AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODBORA

 

Upravni odbor Udruge:

 • utvrđuje godišnje izvješće o radu Udruge i financijska izvješća te ih upućuje na usvajanje Skupštini;
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Udruge te ih upućuje na donošenje Skupštini;
 • donosi poslovnik o radu;
 • donosi opće akte na temelju ovoga Statuta i zakona te prati njihovu provedbu;
 • donosi odluke o kupnji i prodaji nepokretne i pokretne imovine Udruge kao i o svim drugim načinima raspolaganja takovom imovinom Udruge u skladu s financijskim planom i planom rada;
 • donosi odluku o izvješću o provedenom godišnjem otpisu imovine Udruge;
 • uređuje unutarnju organizaciju poslova, radne odnose, plaće i druga pitanja od važnosti za poslovanje Udruge;
 • donosi odluku kojom se odobrava zapošljavanje u stručnoj službi Udruge; 
 • imenuje i razrješuje članove tehničkih i stručnih odbora, članove stručnih radnih skupina, predstavnike Udruge u tijelima, institucijama ili organizacijama s kojima Udruga surađuje.

 

Upravni odbor odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom te obavlja i druge poslove upravljanja Udrugom koji nisu u nadležnosti Skupštine. 

 

 

 

Članak 21.

PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Predsjednik Udruge je zakonski zastupnik Udruge. 

 

Predsjednik Udruge predsjedava Skupštini i predsjednik je Upravnog odbora po položaju s pravom glasa.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika Udruge zamjenjujepotpredsjednik Udruge. Ukoliko odsutnost ili spriječenost Predsjednika Udruge traje kontinuirano duže od 6 (šest) mjeseci, provest će se postupak imenovanja novog Predsjednika Udruge.

 

Predsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od dvije godine, na prijedlog punopravnog člana koji upravlja s najdužom mrežom autocesta u Republici Hrvatskoj.

 

Mandat Predsjednika Udruge prestaje istekom vremena na koje je imenovan, smrću, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim dvotrećinskom većinom svih glasova u Skupštini.

 

Predsjednik Udruge ima sljedeća ovlaštenja i odgovornosti: 

– odgovara za zakonitost rada Udruge,

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

– vodi sjednice Skupštine te saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg izvješća o radu Udruge i prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– odgovoran je za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

– potpisuje odluke, opće akte i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor Udruge,

– predlaže, a Upravni odbor donosi opće akte kojima se uređuje unutarnja organizacija poslova, radni odnosi, plaće i druga pitanja koja se odnose na redovito poslovanje Udruge,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

 

 

 

Članak 22.

POTPREDSJEDNIK UDRUGE

 

Potpredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, u svim funkcijama Predsjednika Udruge, uključujući i zastupanje Udruge.

 

Potpredsjednika Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od dvije godine, na prijedlog punopravnog člana, po principu rotacije između predstavnika punopravnih članova, pri čemu potpredsjednik Udruge neće biti predstavnik onog punopravnog člana na čiji je prijedlog imenovan Predsjednik Udruge.

 

Mandat potpredsjednika Udruge prestaje istekom vremena, smrću, ostavkom te opozivom imenovanja usvojenim dvotrećinskom većinom svih glasova u Skupštini.

 

Ukoliko mandat potpredsjednika Udruge prestane prije isteka vremena, na preostalo vrijeme trajanja mandata imenovat će se novi potpredsjednik Udruge iz redova predstavnika onog člana čiji je predstavnik bio potpredsjednik Udruge čiji je mandat prijevremeno prestao. 

 

 

 

Članak 23.

STRUČNA SLUŽBA UDRUGE

 

Za potrebe obavljanja svojih djelatnosti Udruga može sklapati ugovore o radu radi obavljanja poslova u stručnoj službi Udruge s osobama koje nisu članovi Skupštine, Upravnog odbora ili tehničkih i stručnih odbora.

 

Upravni odbor uređuje unutarnju organizaciju poslova, donosi odluke kojima se odobrava zapošljavanje u stručnoj službi Udruge, utvrđuje naknade za rad, odobrava ugovore o radu s djelatnicima te uređuje sva druga pitanja vezana uz rad stručne službe Udruge.

 

 

Članak 24.

TEHNIČKI  ODBORI

 

Za razmatranje problema od zajedničkog interesa Upravni odbor može osnovati tehničke odbore. Trajanje rada određenog tehničkog odbora, broj njegovih članova te djelokrug rada određenog tehničkog odbora utvrđuje Upravni odbor.

 

Članove tehničkog odbora i predsjednika svakog od odbora bira Upravni odbor prvenstveno među osobama koje je predložila svaka od članica Udruge.

 

Članovi i predsjednici tehničkih odbora svoj rad obavljaju prema uputama Upravnog odbora.

 

Članovi tehničkog odbora mogu primati naknadu za rad, prema odluci Upravnog odbora.

 

Tehnički odbor uz suglasnost Upravnog odbora može angažirati vanjske stručnjake za pojedina pitanja od interesa za rad tehničkog odbora.

 

 

 

VI    RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

 

Članak 25.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući pritom vlastiti ugled i ugled Udruge. 

 

Sukob interesa unutar Udruge postoji ukoliko je interes člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad interes člana Udruge utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge i njegovih predstavnika u obavljanju djelatnosti Udruge.

 

Član Udruge koji je u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Ako Upravni odbor postupajući po prijavi jednog ili više članova Udruge utvrdi da postoji sukob interesa unutar Udruge ili spor između članova Udruge u vezi djelovanja Udruge, koji otežava ili onemogućava rad Udruge, predložit će da Skupština donese odluku o rješenju sukoba interesa odnosno spora.

 

 

VII    IMOVINA UDRUGE

 

 

Članak 26.

IMOVINA I  POSLOVANJE  UDRUGE

 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava. 

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom. 

 

Godišnji izvještaj o poslovanju Udruge sastavlja Upravni odbor za svaku kalendarsku godinu.

 

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija te internim aktima Udruge. 

 

Na kraju prvog tromjesečja naredne godine Upravni odbor sastavlja financijsko izvješće i 

predstavlja ga Skupštini zajedno s izvješćem o radu Udruge.

 

 

Članak 27.

FINANCIRANJE UDRUGE

 

Godišnja članarina koju plaćaju članice sastoji se od:

 

 1. osnovnog dijela članarine koji je jednak za sve članice, a koji iznosi 60% od ukupne godišnje članarine,
 2. varijabilnog dijela članarine koji se određuje prema broju kilometara autoceste u koncesiji, tj. pod upravljanjem, a koji iznosi 40% od ukupne godišnje članarine,
 3. opcijskog dijela članarine - pojedini projekti i aktivnosti u kojima ne bi sudjelovali svi članovi Udruge mogu se financirati iz sredstava koje će dodatno osigurati zainteresirani članovi Udruge.

 

Visinu članarine iz prethodnih stavaka predlaže Upravni odbor  odnosno zainteresirani članovi Udruge za opcijski dio, prilikom sastavljanja proračuna, a utvrđuje je Skupština svojom jednoglasnom odlukom. 

 

Jednoglasna odluka Skupštine potrebna je i za donošenje bilo koje odluke kojom se članovima nameću materijalne obveze.

 

Pridružene članice su obvezne plaćati osnovni dio godišnje članarine ili drugi iznos koji utvrdi Skupština svojom jednoglasnom odlukom u dogovoru sa zainteresiranom stranom.

 

Godišnja članarina treba biti uplaćena do 28. veljače svake godine.

 

 

 

 

VIII  PRESTANAK UDRUGE

 

 

Članak 28.

PRESTANAK UDRUGE

 

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina Udruge će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odluku donijeti Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova.

 

Odluku o prestanku  Udruge donosi Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova.

 

 

 

Članak 29.

LIKVIDATOR UDRUGE

 

Likvidator  je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova, iz ili izvan redova članova Udruge.

 

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

 

 

IX    ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 30.

DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

 

Odluke o donošenju i izmjenama statuta Udruge donosi Skupština tročetvrtinskom većinom svih glasova.

 

 

 

 Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom donošenja.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 11. rujna 2015. godine.

 

 

 

 

U Zagrebu, 7. travnja 2022.

 

 

 

Predsjednik  Udruge

 

Dr.sc. Boris Huzjan

Soba 2 Stola© 2004-2023 Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine - HUKA
Sva prava zadržana.